Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultātu apguves vērtējums 10 ballēs

 
Līmenis 10 ballu sistēma Vārdiskais vērtējums Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme
Ļoti augsts līmenis 10 izcili Zināšanas, prasmes un kompetence atbilst un pārsniedz mācību kursa prasības; ir  apguvis  zināšanas  un  prasmes  tādā  līmenī,  ka  spēj  mācību  saturu  patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai. A
9 teicami Zināšanas, prasmes un kompetence atbilst mācību kursa prasībām; prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski argumentēt domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības. A
Augsts līmenis 8 ļoti labi Zināšanas, prasmes un kompetence atbilst mācību kursa prasībām; mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi vairāk konstatācijas nekā analīzes līmenī. B
7 labi Zināšanas, prasmes un kompetence atbilst mācību kursa prasībām, taču dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas patstāvīgi izmantot. C
Vidējais līmenis 6 gandrīz labi Zināšanas, prasmes un kompetence atbilst mācību kursa prasībām; dažreiz trūkst padziļināta problēmas izpratne, nespēj pilnvērtīgi pielietot zināšanas praksē, bet prot  izmantot  zināšanas  un  prasmes  pēc  parauga. D
5 viduvēji Zināšanas, prasmes un kompetence daļēji atbilst mācību kursa prasībām; trūkst kompetences zināšanu pielietošanai praksē. E
4 gandrīz viduvēji Zināšanas atbilst minimālām kursa prasībām. E/FX
Zems līmenis 3 vāji Virspusējas zināšanas par studiju kursa svarīgākajām pamatproblēmām. Fail
2 ļoti vāji Virspusēji apgūti atsevišķi studiju kursa jautājumi.
1 ļoti ļoti vāji Pilnībā nav apguvis kursa pamatinformāciju. Nav izpratnes par studiju kursa pamatproblemātiku.

Studiju rezultātu sasniegšanas pakāpe tiek vērtēta 10 ballu sistēmā vai ar vērtējumu “ieskaitīts/neieskaitīts”. Pārbaudījumu uzskata par nokārtotu, t.i., studējošajam par kursu ieskaitīta kredītpunktus, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.

 

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.