Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, 208 kab.

en lv ru

Banku darbība

Vai gribat būt ietekmīgs cilvēks, kuram ir lieliskas zināšanas uzņēmējdarbībā, kurš pats labi orientējas naudas pasaulē un var palīdzēt tajā orientēties citiem?

Tad Vadības koledža piedāvā studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” specializēties jomā  “Banku darbība”. Studijas dos zināšanas par finanšu vidē notiekošajiem procesiem, tostarp, kredītiestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, arī uzņēmējdarbības kreditēšanu. Absolvents labi orientēsies banku sistēmā un to darbībā.


Moduļa anotācija:

Mērķis – palīdzēt izprast finanšu un banku sistēmu un tās darbību kopumā, apgūt kredītiestāžu sniegtos pakalpojumus, tostarp – kreditēšanu un atbalsta instrumentus uzņēmējiem, tostarp, biznesa uzsācējiem, un kuri vēlas apgūt finanšu plānu sastādīšanu kredīta saņemšanai

Studiju priekšmeti:
 • Kredītiestāžu finanšu pakalpojumi (1 KP)
 • Kreditēšanas praktikums (1 KP)
 • Finanšu sistēma (1 KP)
 • Kreditēšana un atbalsta instrumenti uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem (2 KP)


Moduļa anotācija:

Mērķis – veidot padziļinātu izpratni par kredītiestāžu darbību, lai varētu orientēties finanšu vidē notiekošajos procesos, lai veidotos izpratne par finanšu un kapitāla tirgiem un kredītiestāžu darbību starptautiskā vidē, kā arī par komercbanku un to risku pārvaldības principiem

Studiju priekšmeti:
 • Banku grāmatvedības pamati (1 KP)
 • Darbība starptautiskajos finanšu un kapitāla tirgos (1 KP)
 • Banku vadības pamati (1 KP)
 • Starptautiskie norēķini bankās (2 KP)


Moduļa anotācija:

Modulis ir veltīts valodas zināšanu un komunikācijas pilnveidošanai profesionālajā vidē. Tas veicina uztveres ātrumu un precizitāti, komunikācijas iemaņu pilnveidošanos, kas palīdzēs studentiem pārliecinoši darboties biznesa pasaulē. Tas attīsta studentu saskarsmes prasmes, pielietojot profesionālās ētikas principus, plaša diapazona lietišķajās situācijās. Tas mērķtiecīgi virzīts uz svešvalodu līmeņa paaugstināšanu galvenajās iemaņās: lasīšana, rakstīšana, runāšana un klausīšanās, kā arī prasmes tās lietot dažādās biznesa jomās – mārketingā, menedžmentā, finansēs u.c. Bez tam modulis sniedz iespēju paplašināt vārdu un frāžu krājumu, kā arī organizēt lietišķo saraksti un vadīt prezentācijas, kas palīdzēs studentiem veiksmīgāk darboties globālajā biznesa vidē. Studenti mācās izteikt savu viedokli mierīgi un pārliecinoši dažādās lietišķajās vizītēs, sanāksmēs, pārrunās un prezentācijās, kas veicina efektīvu saskarsmi un palīdzēs viņu karjeras izaugsmei.

Studiju priekšmeti:
 • Lietišķā svešvaloda I (3 KP)
 • Lietišķā svešvaloda II (3 KP)
 • Lietišķā saskarsme, prezentācija un ētika (2 KP)
 • Dokumentu pārvaldība (1 KP)


Moduļa anotācija:

Modulis ir veltīts zināšanu ieguvei ekonomiskās teorijas pamatos. Tas veicina studentu spēju uztvert un analizēt ekonomisko situāciju tautsaimniecībā, orientēties profesionāla terminoloģija un definīcijas ekonomikā, makro- un mikroekonomisko procesu būtība nacionālajā un globālajā ekonomikā. Tas attīsta studentu prasmes veikt pieprasījuma un piedāvājuma analīzi atbilstoši ražošanas faktoru, izmaksu un cenu veidošanas īpatnībām. Studenti mācās patstāvīgi analizēt, salīdzināt un vērtēt šodienas ekonomiskās problēmas, balstoties uz iegūtajām zināšanām.Modulis veltīts arī komercdarbības plānošanas metodoloģijai un metodikai, uzņēmējdarbības jomas zināšanu padziļināšanai un prasmju līmeņa paaugstināšanai, biznesa plāna būtības, mērķu un satura apguvei, mūsdienīgas pieejas komercdarbības procesu modelēšanai un izpētei, biznesa plāna noformēšanai un prezentēšanai.

Studiju priekšmeti:
 • Ekonomikas teorijas pamati (3 KP)
 • Biznesa plānošana un uzsākšana (3 KP)


Moduļa anotācija:

Apgūstot vadības moduli, studentiem būs iespēja iegūt zināšanas par vadības procesiem uzņēmumā. Vadības modulis paredzēts uzņēmējdarbības / komercdarbības speciālistu vadības prasmju veicināšanai un vadītāja kompetences izveidei un tālākai pilnveidei. Studējošajiem būs iespēja iegūt un aktualizēt jau esošās teorētiskās un praktiskās zināšanas organizāciju un to struktūrvienību vadības jautājumos. Pēc vadības moduļa izvēles daļu apgūšanas studējošie varēs kvalitatīvāk risināt ar vadības funkcijām saistītos jautājumus sevi interesējošā jomā, kā arī iegūt vienotu izpratni par savu vadības prasmju veidošanas pamatprincipiem.

Studiju priekšmeti:
 • Organizācijas vadība (2 KP)
 • Personāla vadība (2 KP)
 • Piegādes ķēžu pārvaldība (2 KP)


Moduļa anotācija:

Modulis sniedz priekšstatu, pamatzināšanas un praktiskas tiesību normu piemērošanas iemaņas komercdarbībā, darba tiesiskajās attiecībās, akcentējot darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskās attiecības, sociālā dialoga veidošanu un strīdu risināšanas kārtību, kā arī normatīvo aktu piemērošanā vides aizsardzībā uzņēmumos. Mācību procesā tiek apskatīti galvenie komerctiesību pamatinstitūti – komersants un komercdarbība, komercreģistrs, uzņēmums, filiāle, firma, atsevišķi komerciālās pārstāvības veidi, komercdarījumi, to tiesiskais regulējums. Tiek apgūts darba tiesisko attiecību regulējums, tas ir, normatīvu bāze, kas regulē darba devēja un darbinieka līgumiskās attiecības, un ar darba attiecībām cieši saistītās attiecības. Mācību procesā tiek akcentēts, ka Latvijas valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz nodarbināto drošības un veselības prioritāti, tādejādi pievēršoties veselības saglabāšanai, darbavietu un apstākļu uzlabošanai, un tam, lai strādājošiem izveidotu labu psiholoģisko klimatu. Minētajiem normatīvo aktu regulējumiem ir svarīga nozīme valsts ekonomiskā un sociālā progresa sekmēšanā, kā arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Tās saistās ar efektīvas darba aizsardzības prasībām, valsts nodarbinātības un komerciālās vides politiku.

Studiju priekšmeti:
 • Darba tiesības (2 KP)
 • Komercdarbības tiesiskie pamati (2 KP)
 • Vides, darba un civilā aizsardzība (1 KP)


Moduļa anotācija:

Modulis sniedz informāciju par to, kā tiek uzskaitīti uzņēmuma darījumi, kāds ir likumdošanas regulējums, kādi ir grāmatvedības pamatprincipi. Viens no tiem, uzņēmuma darbības nepārtrauktība, arī parāda biznesa jēgu – strādāt ilgstoši, ar pozitīvu rezultātu, ievērojot likumdošanas normas. Studenti gūst priekšstatu par nodokļu likumdošanu, par nodokļu un nodevu pielietošanu un aprēķināšanu.

Studenti iegūst vispārēju izpratni par uzņēmuma finanšu rādītājiem, to sakarībām, iespējām noteikt tālākas darbības, novērst iespējamos bankrota draudus. Veido spēju izprast uzņēmuma finanšu pārskatos ietverto informāciju, pārzināt savas finanses, naudas plūsmu un plānot turpmākās darbības, pamatojoties uz veikto analīzi. Studenti spēs noteikt, paredzēt un plānot izmaksas, noteikt pakalpojuma vai preces pašizmaksu.

Studiju priekšmeti:
 • Grāmatvedības pamati (2 KP)
 • Nodokļi un nodevas (2 KP)
 • Finanšu analīze un vadība (2 KP)
 • Vadības grāmatvedība (2 KP)


Moduļa anotācija:

Modulis nepieciešams, lai studenti varētu veidot izpratni par datu ieguves veidiem un apstrādes metodēm, pilnveidot prasmi datus attēlot un apstrādāt, izmantojot informācijas tehnoloģijas iespējas, veidot prasmi veikt datu un iegūto rezultātu ticamības novērtējumu, kā arī analizēt rezultātus un izdarīt secinājumus.

Studiju priekšmeti:
 • Informācijas tehnoloģijas (2 KP)
 • Matemātika ekonomikā un vadībzinātnē (2 KP)
 • Statistika (2 KP)


Moduļa anotācija:

Modulis ietver virkni jautājumu, kas saistīti ar mārketinga aktivitātēm mūsdienu tirgus apstākļos. Tiek izskatīti galvenie mārketinga jautājumi: uzņēmuma mārketinga un iekšējās vides komplekss pētījums, mārketinga attīstības stratēģijas izstrādes process un tās komponentes, uz produktu, cenu veidošanu, virzību un sadali orientēti mārketinga risinājumi. Izklāstīti vispārzinātniski mārketinga pamati, mārketinga informācijas vadības principi un mārketinga darbības organizatoriskie aspekti.

Studiju priekšmeti:
 • Tirgvedība (3 KP)
 • Pētījumu metodes (1 KP)`


Moduļa anotācija:

Viens no studiju virziena uzdevumiem ir attīstīt studentu zinātniskās pētniecības prasmes. Moduļa ietvaros studenti tiks gatavoti studiju darbu un konferenču rakstu izstrādei, veidojot zinātniski praktiskās pētniecības iemaņas un motivējot pašpilnveidoties.

Studiju priekšmeti:
 • Biznesa plāns (1 KP)
 • Studiju darbs (1 KP)
 • Prakse (16 KP)
 • Kvalifikācijas pārbaudījums (8 KP)We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.