Erasmus+ mobilitāte

Vairākas pašreizējās Eiropas Savienības (ES) atbalsta programmas (piem., Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus u. c.) šobrīd ir apvienotas un tās tiek aizstātas ar vienu programmu –  ERASMUS+

ERASMUS+ mobilitātes programma ļauj studentiem, pasniedzējiem, akadēmiskajam personālam, jebkura līmeņa izglītības attīstībā iesaistītajiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos un padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Erasmus+ mobilitātes programma šobrīd ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.

ERASMUS+ programmā piedalās 33 valstis:

 • 28 ES dalībvalstis;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis –  Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis – Turcija un Maķedonijas Republika.

Rīgas Menedžmenta Koledža īsteno personu mobilitāti mācību nolūkos šādos virzienos:


Studiju mobilitāte

Erasmus+ studiju mobilitāte sniedz iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir sniegt studentiem vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs.

Studiju mobilitātē var piedalīties studējošie, kuri ir reģistrēti studijām Koledžā un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Minimālais apmaiņas studiju perioda termiņš ir 3 mēneši, maksimālais – 12 mēneši.

Viena studiju līmeņa ietvaros, students var doties kopsummā līdz 12 mēnešu ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.

Studiju periods tiek novērtēts ECTS kredītpunktos. ECTS jeb Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību, salīdzināt to un atzīt studiju rezultātus un nodrošināt kvalitāti. Ārvalstīs veiktā studiju perioda veiksmīga realizācija paredz, ka Erasmus+ studiju periods tiek atzīts, novērtēts ar kredītpunktu skaitu un ieskaitīts Koledžas studiju periodā un studenta sekmēs.

Stipendija paredzēta, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar studiju periodu ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Pieteikšanās kārtība

Reizi gadā Rīgas Menedžmenta Koledža izsludina Erasmus+ programmas studiju stipendiju konkursu nākošā studiju gada studijām koledžas partneraugstskolās ārvalstīs, balstoties uz Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

Pieteikums Erasmus+ studiju stipendiju konkursam jāiesniedz tiešsaistē. Saite uz tiešsaistes pieteikuma formu pieejama šeit un ir atvērta konkursa izsludināšanas periodā. Sagatavojot pieteikumu, lūdzam ņemt vērā pieteikuma sagatavošanas vadlīnijas.

Pēc pieteikuma saņemšanas, notiek sazināšanās ar partneraugstskolu un plānoto studiju ECTS salīdzināšanas process.

Visbiežāk pieprasītie pieteikuma dokumenti:

 • CV (angļu valodā)
 • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
 • Portfolio (līdz 10MB)
 • Sekmju izraksts(angļu valodā)
 • Studiju līgums
 • Sertifikāts par svešvalodu zināšanu līmeni
 • Pieteikums vietai kopmītnēs
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)
 • Citi dokumenti (pēc katras partneraugstskolas iekšējās kārtības noteikumiem)


Gatavojoties studijām ārvalstīs

Pēc pieteikuma dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, partneraugstskola atsūta oficiālu apstiprinājumu par uzņemšanu studijām (Letter of Acceptance).

Studējošajiem rūpīgi ir jāizpēta visa informācija, kas ir domāta iebraucošiem Erasmus+ studentiem (Incoming Exchange Students), kas ir atrodama ārvalstu augstskolu mājaslapās un kurā ir aprakstīts, kas studējošajam jāizdara pirms ierašanās un kādi dokumenti ir jāņem līdzi.

OLS tests(Online Learning Agreement):

Pirms un pēc mobilitātes visiem Erasmus+ studentiem jāveic savu svešvalodas prasmju novērtējums Tiešsaistes Valodas atbalsta rīkā (OLS).
Lai veiksmīgi nokārtotu visas saistības ar Rīgas Menedžmenta Koledžu pirms dalības Erasmus+ studiju mobilitātē, studentam nepieciešams nokārtot sekojošas formalitātes:

 1. jānoformē iesniegums Koledžas vadībai sakarā ar studijām ārvalstīs;
 2. jānoslēdz Erasmus+ Finansējuma līgums;
 3. atbilstoši Koledžas studiju līguma maksājuma grafikam, jāsamaksā studiju maksa par tekošo semestri.


Pēc studiju uzsākšanas partneraugstskolās ārvalstīs

 • studentam jāsaņem apstiprinājums Certificate of Attendance (CA) no uzņemošās augstskolas koordinatora par savas studiju mobilitātes uzsākšanu. Dokuments skenētā veidā jāpārsūta Koledžas Erasmus+ koordinatoram;
 • ja nepieciešams, jāveic aktuālie grozījumi Mācību līgumā (Learning Agrement);
 • semestra vidū obligāti jāaizpilda Starpatskaites forma (šeit arī vajadzētu uzreiz uzspiest un ieraudzīt formu) un skenētā veidā jāpārsūta Koledžas Erasmus+ koordinatoram;
 • jāinformē Koledžas Eramus+ koordinators vismaz mēnesi pirms oficiālā mobilitātes beigu termiņa, ja mobilitātes periodu vajag saīsināt vai pagarināt, lai var veikt grozījumus Finansējuma līgumā un pārrēķināt stipendijas apjomu.
 • Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm.

Erasmus+ prakses mērķis ir:

 • palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā valodas prasmes un iepazīties ar ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī, kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu;
 • veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties studējošie, kuri ir reģistrēti studijām Koledžā un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijās un iestādēs; organizācijās, kas administrē ES programmas; studējošā izcelsmes valsts diplomātiskajā iestādē (vēstniecībā).

Minimālais apmaiņas prakses perioda termiņš ir 2 mēneši, maksimālais – 12 mēneši. Viena studiju līmeņa ietvaros, students var doties kopsummā līdz 12 mēnešu ilgā Erasmus+ studiju un/vai prakses mobilitātē.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei un kandidātu atlasi organizē un koordinē Koledžas Erasmus+ koordinators.

Koledža nepiedāvā prakses vietas, tāpēc studentam pašam ir jāatrod un jāsarunā prakses vieta ārzemēs (Erasmus+ programmas valstīs).

Visbiežāk prasītie pieteikuma dokumenti Erasmus+ mobilitātei praksei ir:

 • CV (angļu valodā);
 • Motivācijas vēstule;
 • Sertifikāts par svešvalodu zināšanu līmeni;
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

Katram kandidātam jāiesniedz koordinatoram aizpildīta un parakstīta Koledžas pieteikuma forma Erasmus+ praksei un papildus dokumenti (atkarīgs no partneraugstskolas / uzņēmuma valsts prasībām).


Gatavojoties praksei ārvalstīs

Tiek sagatavots Prakses līgums (Learning Agreement).

Katram Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam obligāti ir jānoformē trīspusējais Prakses līgums (Learning Agreement), kas ir viens no svarīgākajiem mobilitātes dokumentiem.

Prakses līgums tiek noformēts pirms prakses mobilitātes. Lai noformētu Prakses līgumu, studentiem ir jāaizpilda Eiropas Komisijas izstrādātā Prases līguma forma prakses mobilitātei.

OLA tests (Online Learning Agreement):

Pirms un pēc mobilitātes visiem Erasmus+ studentiem jāveic savu svešvalodas prasmju novērtējums Tiešsaistes Valodas atbalsta rīkā (OLS).

https://www.learning-agreement.eu/start/

Platforma, kurā ir jāizveido savs profils un „Before the mobility” līgums.

Pirms dokumentu pildīšanas jāvienojas ar programmas direktoru un partneraugstskolu par prakses uzdevumiem un iespējamo kredītpunktu apjomu.

Pēc Prakses līguma visu pušu parakstīšanas, tiks parakstīts arī Finansējuma līgums.

Lai veiksmīgi nokārtotu visas saistības ar Koledžu pirms dalības Erasmus+ prakses mobilitātē, studentam nepieciešams nokārtot sekojošas formalitātes:

 1. jānoformē iesniegums Koledžas vadībai;
 2. atbilstoši Koledžas studiju līguma maksājuma grafikam, jāsamaksā studiju maksa par tekošo semestri.Pēc studiju uzsākšanas partneraugstskolās ārvalstīs

 • studentam jāsaņem apstiprinājums Certificate of Attendance no uzņemošās augstskolas koordinatora par savas studiju mobilitātes uzsākšanu. Dokuments skenētā veidā jāpārsūta Koledžas Erasmus+ koordinatoram;
 • ja nepieciešams, jāveic aktuālie grozījumi Prakses līgumā (Learning Agrement);
 • semestra vidū obligāti jāaizpilda Starpatskaites forma un skenētā veidā jāpārsūta Koledžas Erasmus+ koordinatoram;
 • jāinformē Koledžas Eramus+ koordinators vismaz mēnesi pirms oficiālā mobilitātes beigu termiņa, ja mobilitātes periodu vajag saīsināt vai pagarināt, lai var veikt grozījumus finansējuma līgumā un pārrēķināt stipendijas apjomu.
Erasmus+ docētāju mobilitātes galvenais uzdevums ir lekciju lasīšana ārvalstu partneraugstskolā. Papildu lekciju lasīšanai docētājs var sniegt konsultācijas, kā arī piedalīties dažādos pasākumos, kas ir saistīti ar studiju aktualitātēm.

Saskaņā ar Erasmus+ programmas noteikumiem minimālais nolasīto lekciju stundu skaits partneraugstskolā vizītes laikā ir 8 stundas (4 lekcijas).

Erasmus+ docētāja mobilitāte var notikt tikai tādā laika posmā, kad partneraugstskolā notiek studiju process.

Docētāju mobilitātes dalībnieka minimālais vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kādam var būt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt divas līdz piecas dienas.

Savas vizītes realizēšanai nominētais docētāju mobilitātes dalībnieks saņem no LU Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam tiek segti no EK budžeta faktiskie ceļa izdevumi pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.).

Ceļa izdevumu kalkulators:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Gatavojoties praksei ārvalstīs

Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī noformēt Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) par vizītes programmu. Noformēto Mobilitātes līgumu jāpārsūt saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai.

Erasmus+ programmas noteikumi neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa e-pastu.

Mobilitātes līgumam jābūt noformētam un parakstītam no visām pusēm pirms Erasmus+ docētāja izbraukšanas uz partneraugstskolu.

Ārvalstu partneraugstskolas nesniedz  nekādu finansiālo atbalstu docētājiem. Partneraugstskolas uzdevums ir ieplānot stundu sarakstā Erasmus+ docētāja lekcijas vai seminārus, kā arī nodrošināt studentu/doktorantu/klausītāju auditoriju.

Pirms vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu katram docētāju mobilitātes dalībniekam jāparaksta ar Koledžu Erasmus+  Finansējuma līgums. Lai noformētu Erasmus+ Finansējuma līgumu, docētājam nepieciešams iepriekš elektroniski nosūtīt sekojošo informāciju:

 • konkrētus vizītes datumus, kas ir saskaņoti ar partnetaugstskolu;
 • paša mobilitātes dalībnieka mājas adresi, mob. tālruņa numuru, E-pasta adresi.Erasmus+ docētāju mobilitātes atskaites dokumenti

1-2 dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku e-pastu no Eiropas Komijas datu bāzes Mobility Tool ar linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē. To jāizdara 5 kalendāra dienu laikā pēc automātiskā e-pasta saņemšanas.

Mobilitātes dalībniekam OBLIGĀTI jāsaglabā aizpildīto individuālo atskaiti PDF formātā pēc tās nosūtīšanas tiešsaistē.

Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam  jāiesniedz šādi Erasmus+ atskaites dokumenti:

 • ārvalstu augstskolas oficiālu apliecinājumu par vizītes periodu un nolasīto lekciju stundu skaitu (oriģinālu);
 • Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka Mobilitātes līgumu;
 • ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem utml.).
Erasmus+ personāla mobilitātes mērķis ir tās dalībnieku pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās.

Pieredzes apmaiņa var izpausties kā individuālas tikšanās ar kolēģiem, lai iegūtu ārvalstu augstskolu pieredzi, pārrunātu jautājumus un problēmām dažādās augstskolu darbības jomās.

Vizītes mērķis nevar būt piedalīšanās konferencēs un semināros, izņemot pasākumos, ko ārvalstu augstskolas rīko saviem partneriem.

Personāla mobilitātes dalībnieka minimālais vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kuram  var tikt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt divas dienas.

Nominētam personāla mobilitātes dalībniekam nepieciešams savlaicīgi rakstīt partneraugstkolas kolēģiem un vienoties par tādiem vizītes datumiem, lai kopējais mobilitātes periods nepārsniegtu piecas dienas.

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ personāla mobilitātei notiek katru akadēmisko gadu.

Erasmus+ personāla mobilitātei nominētais darbinieks ir atbildīgs par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu. Ja kādu iemeslu dēļ plānotā vizīte uz partneraugstskolu nevar notikt, darbinieka pienākums ir savlaicīgi informēt par to Koledžas vadību.

Savas vizītes realizēšanai nominētais personāla mobilitātes dalībnieks saņem Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam no Eiropas Komisijas budžeta tiek segti faktiskie ceļa izdevumi, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.).

Gatavojoties praksei ārvalstīs

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam nepieciešams savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī noformēt Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) par vizītes programmu. Noformēto Mobilitātes līgumu jāpārsūta saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai. Saskaņotu Mobilitātes līgumu paraksta Erasmus+ mobilitātes dalībnieks, Koledžas vadība un ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersona.

Erasmus+ programmas noteikumi neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa e-pastu.

Uz Mobilitātes līguma jābūt visu pušu parakstiem pirms mobilitātes dalībnieka izbraukšanas uz partneraugstskolu.

Ārvalstu partneraugstskolas mobilitātes dalībniekiem nesniedz nekādu finansiālo atbalstu. Partneraugstskolas uzdevums ir piedalīties Mobilitātes līguma sagatavošanā, organizēt tikšanās ar kolēģiem vai dalību dažādos pasākumos.Erasmus+ personāla mobilitātes atskaites dokumenti

Visos mobilitātes dalībnieka atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey) jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ Finansējuma līgumā.

Saskaņā ar Koledžas un Erasmus+ personāla mobilitātes noteikumiem, atgriežoties no vizītes partneraugstskolā, mobilitātes dalībnieks noteiktā laikā aizpilda un iesniedz visus nepieciešamos dokumentus*, kas saistīti ar viņa vizīti ārvalstu partneraugstskolā.
Erasmus+ mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ divpusējo sadarbības līgumu ietvaros ar partneraugstskolām.

 

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.